تاریخچه ی طراحی و تولید بسته های آموزشی در مبتکران

1)بسته ی آموزشی اول دبستان

این بسته ی آموزشی که برای به کارگیری در پایه ی اول دبستان، طراحی و تولید شده است، درسال 1384از سوی موسسه ی مبتکران به بازار آموزش کشور، عرضه شد. این بسته، شامل کتاب راهنمای معلم و کاربرگ و همچنین و نوارها و سی دی های آموزشی بوده است.

2)بسته ی آموزشی پیش دبستانی

بسته ی آموزشی پیش دبستانی در سال 1390به عنوان مجموعه فعالیت های آموزشی (فعالیت های یادهی- یادگیری) برای کودکان 2 تا 6 سال در پاسخ به نیاز والدین، مربیان، نیاز مراکز پیش دبستانی و علاقه مندان به حوزه آموزش مهارت های زندگی طراحی و تولید گردیده است.این مجموعه از 8 بسته ی آموزشی برای کودکان 2 تا 5/2 ساله، 5/2 تا 3 ساله، 3 تا 5/3 ساله، 5/3 تا 4 ساله، 4 تا 5/4 ساله، 5/4 تا 5 ساله، 5 تا 5/5 ساله، 5/5 تا 6 ساله تشکیل شده است. در هر بسته 10 عنوان کتاب وجود دارد که شامل یک جلد راهنمای عمل برای مربیان و والدین و 9 جلد کتاب برای کودکان است.

   

 

3)بسته ی آموزشی بکتا (بسته ی کمک به تحول آموزش و پرورش)
بکتا شامل مجموعه ابزارهایی است که مرتبط و متعادل اند و با توجه به نیاز معلمان به آنها در جریان اجرای طرح درس خود، تولید و ارائه شده اند. این ابزارها با توجه به مبانی قانونی و علمی که پیشاپیش بیان شد و همچنین فرهنگ آموزش در مدارس ایران تولید شده اند.
از آن جایی که تغییر فرهنگ آموزش، امری تدریجی است، این ابزارها در انطباق با مبانی علمی گفته شده به ناچار با این تحول تدریجی همساز شده اند؛ بدیهی است پس از طی هرگام از تحول، این ابزارها بازنگری می شوند و در انطباق کامل تری با مبانی علمی قرار خواهند گرفت.
مجموعه ابزارهای بکتا شامل کاربرگ، درس آزمون، آزمون، محتوای الکترونیکی، کتاب ویژه معلم در استفاده از بسته و سایت پشتیبانی است که در قالب یک بسته ی آموزشی ارائه می شود.

اهداف بسته:
1-افزایش کیفیت طراحی آموزش و اجرای آن مدرسه

2-آسان کردن اجرای طرح درس های معلمان در کلاس درس

3-بهبود فرآیند هوشمند سازی مدرسه